My Items

arrow&v

רווח

רווח צפוי

ש"ח

שם הבנק

ירושלים

שם הפיקדון

פיקדון שמש ל-5 שנים עם ריבית עולה ותחנות יציאה בכל שנה מתום שנתיים ממועד ההפקדה. הריבית עולה ב 0.40% בכל תקופת ריבית. כלומר ריבית בחישוב שנתי לשנתיים הראשונות 1.00%. בשנה השלישית ריבית של 1.40%. בשנה הרביעית 1.80% ובשנה החמישית 2.20%.

מספר חודשי הפיקדון

60

רווח

רווח צפוי

ש"ח

שם הבנק

ירושלים

שם הפיקדון

פיקדון שמש ל3 שנים עם ריבית עולה ותחנות יציאה בכל שנה ממועד ההפקדה. הריבית עולה ב 0.50% בכל תקופת ריבית. כלומר ריבית בחישוב שנתי לשנה הראשונה 1.00% . בשנה השניה 1.50%. בשנה השלישית ריבית של 2.00%.

מספר חודשי הפיקדון

36

רווח

רווח צפוי

ש"ח

שם הבנק

ירושלים

שם הפיקדון

פיקדון שמש ל-5 שנים עם ריבית עולה ותחנות יציאה בכל שנה מתום שנתיים ממועד ההפקדה. הריבית עולה ב 0.40% בכל תקופת ריבית. כלומר ריבית בחישוב שנתי לשנתיים הראשונות 1.00%. בשנה השלישית ריבית של 1.40%. בשנה הרביעית 1.80% ובשנה החמישית 2.20%.

מספר חודשי הפיקדון

48

רווח

רווח צפוי

ש"ח

שם הבנק

דיסקונט

שם הפיקדון

פק"מ 60 חודשים

מספר חודשי הפיקדון

60

רווח

רווח צפוי

ש"ח

שם הבנק

דיסקונט

שם הפיקדון

פק"מ 60 חודשים

מספר חודשי הפיקדון

60