My Items

arrow&v

רווח

שם הבנק

ירושלים

רווח צפוי

ש"ח

שם הפיקדון

פיקדון שמש ל-5 שנים עם ריבית עולה ותחנות יציאה בכל שנה מתום שנתיים ממועד ההפקדה. הריבית עולה ב 0.40% בכל תקופת ריבית. כלומר ריבית בחישוב שנתי לשנתיים הראשונות 1.00%. בשנה השלישית ריבית של 1.40%. בשנה הרביעית 1.80% ובשנה החמישית 2.20%.

מספר חודשי הפיקדון

60

רווח

שם הבנק

ירושלים

רווח צפוי

ש"ח

שם הפיקדון

פיקדון שמש ל3 שנים עם ריבית עולה ותחנות יציאה בכל שנה ממועד ההפקדה. הריבית עולה ב 0.50% בכל תקופת ריבית. כלומר ריבית בחישוב שנתי לשנה הראשונה 1.00% . בשנה השניה 1.50%. בשנה השלישית ריבית של 2.00%.

מספר חודשי הפיקדון

36

רווח

שם הבנק

ירושלים

רווח צפוי

ש"ח

שם הפיקדון

פיקדון שמש ל-5 שנים עם ריבית עולה ותחנות יציאה בכל שנה מתום שנתיים ממועד ההפקדה. הריבית עולה ב 0.40% בכל תקופת ריבית. כלומר ריבית בחישוב שנתי לשנתיים הראשונות 1.00%. בשנה השלישית ריבית של 1.40%. בשנה הרביעית 1.80% ובשנה החמישית 2.20%.

מספר חודשי הפיקדון

48

רווח

שם הבנק

דיסקונט

רווח צפוי

ש"ח

שם הפיקדון

פק"מ 60 חודשים

מספר חודשי הפיקדון

60

רווח

שם הבנק

דיסקונט

רווח צפוי

ש"ח

שם הפיקדון

פק"מ 60 חודשים

מספר חודשי הפיקדון

60