חיפוש
  • רפאל אדם

בנקאות דיגיטאלית בישראל

עודכן ב: לפני 2 ימים


בשנת 2005, בעקבות ועדת בכר חוקק "החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005". מטרת חוק זה הייתה:

"לתקן חוקים שונים, במטרה להביא לביסוס מבנה תחרותי בשוק ההון בישראל, לשיפור יעילותו ודרכי פעולתו ולהגברת רווחת הציבור, וזאת בעיקר באמצעות צמצום הריכוזיות ומזעור ניגודי הענינים אצל הגופים הפועלים בו, והרחבת הפיקוח והבקרה על גופים אלה ועל השולטים והמחזיקים בהם."

בפועל, החוק חייב את התאגידים הבנקאיים למכור את קופות הגמל (בתוכן גם קרנות הפנסיה) וקרנות הנאמנות שהיו בבעלותם כך שיהיו ללא נתח שוק כלל בשווקים הללו. דבר זה נעשה מתוך מטרה להגדיל את התחרות בשווקים אלה וכמו כן על מנת למנוע ניגודי עניינים, משום שמצד אחד הבנקים תפקדו כיועצי השקעות ללקוחותיהם ובו זמנית הם תפקדו כבעלים של קופות הגמל וקרנות הנאמנות שעליהן הם "המליצו" בתור יועצי השקעות.

נוסף על כך, הוועדה דחפה להגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני. בעקבות הוועדה חוקקה הכנסת את חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005. מטרתו של החוק הייתה בעצם ליצור הפרדה בין היועץ הפנסיוני לבין המשווק הפנסיוני והסוכן הפנסיוני. הטבלה הבאה מפרטת את מקורות ההכנסה של שלושת המקצועות הללו ובכך בעצם מייצגת את ההבדלים ביניהם:

ועדת שטרום


בנק ישראל

"בשנים האחרונות התפתחה בעולם רגולציה מעמיקה המסדירה את תחום הבנקאות הפתוחה. בנקאות פתוחה מאפשרת ללקוחות הבנקים וחברות כרטיסי האשראי לשתף צדדים שלישיים במידע הפיננסי שלהם. שחקנים חדשים, לאו דווקא בנקים, יוכלו לגשת לחשבון הבנק של לקוח, בהסכמתו, ולהציע לו שירותים בנקאיים מותאמים לצרכיו. בנק ישראל פועל ליישום הבנקאות הפתוחה בישראל מתוך הכרה בחשיבותה לכלל הלקוחות והשחקנים הפיננסים, ולכן גיבש סטנדרט אחיד לבנקאות פתוחה בישראל. הסטנדרט גם מסדיר את ההגנה על המידע של הלקוח ואת ניהול הסיכונים של התאגידים הבנקאיים."

העתיד כבר כאן

בנק ישראל הפיץ באחרונה לבנקים טיוטת חוזר המסדירה את מערכת היחסים בין הבנקים לגופים המוגדרים "נותני שירותי השוואת עלויות".